REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BOSKIE SPLOTY

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Usługi BOSKIE SPLOTY świadczone są przez Gabrielę Konicę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Boskie Sploty Gabriela Konica, adres: Nieciszów 3, 56-400 Oleśnica, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9112029232 (zwaną dalej: „Usługodawcą” lub „Boskie Sploty”).

Usługi świadczone są zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług, (zwanego dalej „Regulaminem”).

Przed skorzystaniem z usług świadczonych przez BOSKIE SPLOTY każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, który dostępny jest pod adresem strony internetowej: www.boskiesploty.pl

Kontakt z Usługodawcą:

 1. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy 24 godziny na dobę przez system kontaktu na odległość 7 dni w tygodniu za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@boskiesploty.pl,
  • formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Internetowej,
  • mediów społecznościowych tj. Facebook pod adresem: www.facebook.com/boskiesploty oraz Instagram www.instagram.com/boskiesploty.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu z Klientem w uzasadnionych i indywidualnie ocenionych przez Usługodawcę sytuacjach.
 3. Usługodawca odpowie na wszelkie zapytania skierowane za pośrednictwem środków wskazanych w ust. 1 powyżej możliwie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości. Usługodawca zastrzega, że odpowiedzi nie będą udzielane na wszelkie wiadomości zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub wiadomości, na które odpowiedź nie będzie możliwa ze względu na brak wskazania odpowiednich danych.
 4. Usługodawca nie pobiera opłat za komunikację z wykorzystaniem systemu kontaktu wymienionych w ust. 1 powyżej.
 5. Korzystanie przez Klienta z wykorzystaniem systemu kontaktu na odległość może wiązać się z poniesieniem kosztów połączenia z Internetem (opłata za przesyłanie danych, zgodna z taryfą operatora Klienta) oraz koszty wykorzystania przez Klienta urządzeń koniecznych do korzystania z systemu komunikacji, czego koszty obciążają Klienta.

§ 2
DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Boskie Sploty – Usługodawca, szczegółowo określony w § 1 powyżej;
 2. Formularz Rezerwacji – interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający złożenie Rezerwacji, w szczególności poprzez zarezerwowanie dnia i godziny wizyty, oznaczenie Usług oraz podanie właściwych danych Klienta, po spełnieniu warunków Rezerwacji określonych w Regulaminie;
 3. Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, korzystająca lub bezpośrednio zmierzająca do skorzystania z Usług;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Opłata Rezerwacyjna – opłata, którą uiszcza Klient podczas procesu Rezerwacji, wartość uiszczonej opłaty zaliczona zostaje na poczet ceny Usługi w przypadku wykonania Usługi;
 6. Usługa – świadczona przez Boskie Sploty usługa, których szczegółowy wykaz znajduje się na Stronie Internetowej. Każda z Usług świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług;
 8. Strona Internetowa – strona internetowa zamieszczona pod adresem internetowym www.boskiesploty.pl, prowadzona przez Boskie Sploty;
 9. Rezerwacja - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy świadczenia Usługi przez Boskie Sploty na rzecz Klienta, na podstawie którego Klient składa zamówienie na wykonanie Usługi i na jego rzecz zarezerwowany zostaje przez Boskie Sploty termin wykonania Usługi.

§ 3
WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne po stronie Klienta niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, w szczególności konieczne do złożenia Rezerwacji, są następujące:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 2. dostęp do poczty elektronicznej;
 3. zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 76.0. i wyższej;
 4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 4
REZERWACJA USŁUGI

 1. Rezerwacja następuje poprzez złożenie przez Klienta w systemie teleinformatycznym Rezerwacji na wybraną Usługę za pomocą Formularza Rezerwacji znajdującego się na www.boskiesploty.pl.
 2. W Formularzu Rezerwacji wskazać należy:
  • wybraną usługę,
  • kolor i rodzaj wybranych materiałów (włosów),
  • wybrany termin realizacji Usługi (z terminów dostępnych zgodnie z kalendarzem Rezerwacji wyświetlonym w Formularzu Rezerwacji),
  • imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail,
 3. Formularz Rezerwacji wypełnić należy zgodnie z instrukcją zawartą w Formularzu Rejestracji.
 4. Po właściwym wypełnieniu Formularza Rezerwacji, Formularz Rezerwacji złożyć należy poprzez przycisk „Potwierdź rezerwację”, znajdujący się na końcu Formularza Rezerwacji.
 5. Wraz ze złożeniem Formularza Rezerwacji Klient uiszcza Opłatę Rezerwacyjną w wysokości wskazanej w Formularzu Rezerwacji, w systemie płatność online PayU. Za dzień uiszczenia Opłaty Rezerwacyjnej uważa się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Boskie Sploty.
 6. Rezerwację uważa się za złożoną po otrzymaniu przez Klienta, na wskazany w Formularzu Rezerwacji adres e-mail, informacji o przyjęciu Rezerwacji i otrzymaniu Opłaty Rezerwacyjnej przez Boskie Sploty.
 7. Klient może odwołać Rezerwację nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia Rezerwacji. Zmiana terminu wizyty (zmiana Rezerwacji) lub odwołanie możliwe jest wyłącznie systemy teleinformatyczne, pod adresem (linkiem) otrzymanym przez Klienta wraz informacją o przyjęciu Rezerwacji, zgodnie z instrukcją tam zamieszczoną. Zmiana terminu Rezerwacji możliwa jest jedynie raz oraz w terminie nie późniejszym niż 14 dni od przed zarezerwowanym terminem wizyty.
 8. Po wykonaniu Usługi Klient traci możliwość odstąpienia od Usługi.
 9. Opłata Rezerwacyjna podglega zwrotowi tylko w przypadku odwołania rezerwacji z winy Usługodawcy.
 10. W przypadku odwołania Rezerwacji przez Klienta lub w przypadku nie pojawienia się na wizycie w zarezerwowanym terminie, Opłata Rezerwacyjna nie podlega zwrotowi i zostaje zatrzymana przez Usługodawcę.
 11. Klient zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie wizyty komunikatem na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przez Klienta, na co Klient wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin oraz składając Rezerwację.

§ 5
WYKONANIE USŁUGI

 1. Koszt wykonania Usługi (zwany również: „Ceną Usługi”) określany jest w trakcie Rezerwacji podczas wyboru rodzaju Usługi.
 2. Cena Usługi płata jest bezpośrednio po wykonaniu Usługi, w gotówce lub kartą. Wysokość koniecznej do dokonania płatności Ceny Usługi pomniejszona zostaje o wartość wpłaconej przez Klienta Opłaty Rezerwacyjnej.
 3. Podczas wykonywania Usługi nie ma możliwości zmiany koloru lub rodzaju materiału (włosów) wybranych przez Klienta w trakcie Rezerwacji.
 4. Podczas wykonywania Usługi w miejscu wykonania Usługi może przebywać tylko Klient oraz osoba wykonująca Usługę, z zastrzeżeniem opiekuna prawnego osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności Prawnych.
 5. Warunkiem wykonania Usługi jest odpowiedni stan włosów oraz skóry głowy Klienta tj.:
  • włosy muszą być umyte oraz
  • posiadać długość co najmniej 10 cm licząc od nasady oraz
  • na głowie Klienta oraz w jej okolicach nie mogą występować jakiekolwiek rany, przebarwienia, stany zapalne lub jakiekolwiek inne objawy sugerujące niewłaściwą kondycję skóry lub włosów,
  • włosy nie mogą być na stałe przedłużone.
 6. W przypadku niespełniania warunków wskazanych w ust. 4 powyżej, Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, zatrzymując Opłatę Rezerwacyjną. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek okoliczności związane z wykonaną Usługą zależne od stanu włosów lub skóry Klienta.
 7. W przypadku gdy Klient nie pojawi się w miejscu wykonania Usługi w czasie dłuższym niż 15 minut od zarezerwowanego terminu wykonania Usługi, Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, zatrzymując Opłatę Rezerwacyjną.

§ 6
REKLAMACJE

 1. Usługodawca zapewnia utrzymanie się splotu wykonanego w ramach Usługi przez określony dla danego rodzaju Usługi okres od dnia jej wykonania (wskazany w opisie Usługi znajdującym się na Stronie Internetowej albo określony przez Usługodawcę po wykonaniu Usługi), jedynie pod warunkiem właściwej pielęgnacji splotu tj.:
  • całkowity zakaz używania prostownicy, lokówki, suszarki bądź innych urządzeń wpływających na włosy temperaturą,
  • konieczność każdorazowego właściwego zabezpieczenia splotów na czas snu (zwinięcie splotu w chustę i zabezpieczenie jej przed osunięciem w trakcie snu),
  • nie poddawanie splotów na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych– deszczu, śniegu, silnego wiatru,
 2. W przypadku nie zastosowania właściwej pielęgnacji Usługodawca nie odpowiada za zniszczenie splotu w terminie określonym w ust. 1 lub jakiekolwiek zniszczenie włosów Klienta.
 3. Wszelkie reklamacje zgłaszać należy niezwłocznie po wystąpieniu jakichkolwiek wad, na adres e-mail: kontakt@boskiesploty.pl, zamieszczając w reklamacji zwięzłe przedstawienie okoliczności składanej reklamacji. Do reklamacji dołączyć należy dokumentację zdjęciową w jakości umożliwiającej Usługodawcy rozpatrzenie reklamacji (zdjęcia wyraźne całości głowy). Reklamacje nie będą uznane w przypadku gdy Klienta złoży reklamacje po samodzielnym rozwiązaniu splotów wykonanych w ramach wykonanej Usługi.
 4. W razie złożenia reklamacji, Klient na wezwanie Usługodawcy powinien zjawić się w miejscu wykonania Usługi, we wskazanym przez Usługodawcę terminie, celem zbadania stanu wykonanych splotów oraz ewentualnej ich naprawy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Usługodawca rozpatrzy reklamację nie później niż 14 dni od dnia jej złożenia.

§ 7
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz między innymi pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 8
Informacje ogólne

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerw technicznych w działaniu Strony Internetowej, w szczególności w przypadku konieczności zmiany lub aktualizacji oprogramowania lub infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez Usługodawcę. Usługodawca każdorazowo zamieści informację o przerwie technicznej i przewidywanym czasie jej trwania na Stronie Internetowej.
 2. Usługodawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony Internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony Internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie Usług zamieszczonych na Stronie Internetowej niepołączone z Rezerwacją nie wymaga podawania danych osobowych.
 4. Składanie Rezerwacji przez Klienta możliwe jest jedynie przez podanie poprawnych i zgodnych z prawdą danych umożliwiających przyjęcie Rezerwacji. Usługodawca zastrzega, że niepodanie danych lub podanie niewłaściwych danych może skutkować niemożliwością lub odmową przyjęcia Rezerwacji lub niewłaściwą realizacją Usługi, za co Usługodawca nie ponosi winy.
 5. Ceny podane na Stronie Internetowej są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 9
Dane osobowe w Sklepie Internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest Usługodawca , którego dane określone są w § 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Strony Internetowej zbierane są w celu realizacji Usług tj. przyjęcia Rezerwacji, dokonania płatności Opłaty Rezerwacyjnej, ewentualnej zmiany lub odwołania Rezerwacji, obsługi reklamacyjnej, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Strony Internetowej mogą być:
  • W przypadku skorzystania ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Strony Internetowej.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
 5. W celu uzyskania informacji o tym jak wykonywać swoje prawa prosimy o kontakt z Usługodawcą poprzez Stronę Internetową.
 6. Dane osobowe, których przetwarzanie jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa będą przechowywane przez okres wymagany przez obecnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie inne dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla realizacji Usługi, w tym ewentualnego rozpatrzenia i realizacji reklamacji, czyli przez 2 lata od dnia wykonania Usługi.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do złożenia Rezerwacji skutkuje brakiem możliwości złożenia Rezerwacji.
 8. Wobec Klientów nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Stronę Internetową zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności z przyczyny: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, Rezerwacji lub realizacji Usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klientów na Strony Internetowej z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.